ZML-voorziening op de KES

Nijkerk, een plek voor ál onze kinderen.

Het afgelopen jaar zijn er in Nijkerk verschillende platformavonden geweest met het thema “Nijkerk; een plek voor al onze kinderen”. Op deze avonden hebben bewoners van Nijkerk samen met professionals gesproken over de wensen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst van de kinderen in Nijkerk. Het ging over “kinderen” in de breedste zin van het woord, betreffende onderwijs, opvang, zorg en werk.

Vanuit deze overleggen is er een vervolggesprek op gang gekomen met de gemeente (wethouder), de schoolbesturen in Nijkerk en de (voorschoolse) voorzieningen voor kinderen met speciale (onder- wijs)behoeften.

De uitkomst hiervan is dat er op de Koningin Emmaschool vanaf 1 augustus 2017 onderwijs aangeboden gaat worden aan kinderen die functioneren op een zeer moeilijk lerend niveau (ZMLK). De voorbereidin- gen hiervoor zijn in volle gang. De Koningin Emmaschool valt onder Stichting Educare waar ook ZMLK- school De Lelie uit Harderwijk onder valt. Er gaat een dependance van De Lelie starten op de Koningin Em- maschool. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen zullen worden ingeschreven op De Lelie, maar volgen het onderwijs op de Koningin Emmaschool.

We starten met één groep leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot 8 jaar. Deze leerlingen hebben een Toe- LaatbaarheidsVerklaring voor het speciaal onderwijs nodig om geplaatst te kunnen worden.
In het ZMLK-onderwijs bepaalt het ontwikkelingsperspectief van een leerling welke leerroute die leerling volgt. In de groep op de Koningin Emmaschool zullen leerlingen starten die de hogere leerroutes van het ZML-onderwijs aankunnen (leerroute 3 en 4). Leerlingen die een lagere leerroute nodig hebben (leerroute 1 en 2), kunnen niet geplaatst worden. Zij hebben een veel breder aanbod nodig dat enkel op een ZML- school geboden kan worden.

De nieuwe groep is bedoeld voor leerlingen die in de gemeente Nijkerk (Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevela- ken) wonen. Op dit moment vinden er gesprekken met ouders/verzorgers plaats.
De ouders van leerlingen die al naar een ZML-school buiten de gemeente gaan, adviseren wij om eerst contact op te nemen met de huidige school. Een overstap naar de ZML-groep op de Koningin Emmaschool kan alleen gemaakt worden als hier gegronde redenen voor zijn.

Voor leerlingen in de leeftijdscategorie 8 jaar tot en met 12 jaar start dit jaar nog geen groep. Onze ver- wachting is wel dat we in de toekomst het ZML-onderwijs op de Koningin Emma school uit gaan breiden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Mocht u vragen over bovenstaande hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de Koningin Emmaschool.

Marieke Bom-Binnekamp

Telefoonnummer: 033-2451371 of mobiel: 06-49935663 Email: m.bom@emmaschool-nijkerk.nl